Izv. prof. Mirela Krešić

Mirela Krešić rođena je 1975. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnoškolsko obrazovanje, VII. gimnaziju te 1998. diplomirala na Pravnom fakultetu. Nakon završetka studija radila je u Direkciji za upravljanje ljudskim potencijalima Zavoda za platni promet – Središnji ured Zagreb (1998-2001). Od 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak (2001-2005), asistent (2005-2009), viši asistent (2009-2011), docent (2011-2016) te izvanredni profesor (od 2016). Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju predaje obvezni predmet Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, izborni predmet Prava građana – tradicijske osnove, te za strane studente na engleskom jeziku predmet Croatian Legal History in the European Context. Ujedno je nositeljica izbornog predmeta Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) pravnom studiju – smjer Europsko pravo – predaje na predmetu Europska pravna tradicija. Na Poslijediplomskom studiju za znanstveno usavršavanje iz građanskopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu 2005. je magistrirala, a u studenom 2009. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853.-1946.“ (sumentori: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. dr. sc. Tatjana Josipović). Surađivala je na dva međunaroda projekta: The Rise of Modern Constitutionalism 1776.-1849.; Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft; voditelj: prof. dr. H. Dippel (2003.-2010.) i Rechtskuturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers; Max Planck Institut für Euröpaische Rechtsgeschichte; voditeljica: prof. dr. Marie Theres Fögen (†); (2003.-2007.). Vodila je jedan projekt u Hrvatskoj (Modernizacija hrvatskog pravnog sustava – tradicija i transfer. Sveučilište u Zagrebu; 2015.-2016.) i surađivala na četiri domaća projekta (Novi hrvatski pravni sustav – Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravnopovijesne pretpostavke; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2005.-; Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu; 2012.-2013.; Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007.- ; Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2002.-2006.).
U sklopu projekta istraživat će promjene u pravnom položaju žena u braku, obitelji i društvu u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću. Prekretnicu u uređenju pravnoga položaja hrvatskih žena unio je austrijski Opći građanski zakonik jer ga je velikim dijelom izjednačio s pravnim položajem muškaraca. Proučavat će modele (ne)provođenja tih promjena u okolnostima tradicionalnog i patrijarhalnog hrvatskog društva i uspoređivati ga s promjenama u pravnom položaju žena u drugim europskim zemljama.

Izabrana bibliografija relevantna za temu projekta:
1. Primaljstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1876.-1918.: zakonodavni okvir ustroja primaljske službe, Historijski zbornik, god. LXVIII (2015), 2, str. 277-295 (u suuatorstvu s Monikom Ratitičan);
2.Entitlement of female descendants to property of Croatian Communal Household, Journal on European History of Law, 2 (2011), 2, str. 73-85;
3. Pozakonjenje izvanbračne djece uslijed ratnih okolnosti – naredba hrvatskog bana iz 1917., Leutar, Zdravka (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava, Zagreb, Zaklada Marija De Mattias, 2011., str. 185-202;
4. Intestate succession of female descendants according to the Austrian General Civil Code on the Croatian-Slavonian legal area 1853-1946, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, LVIII (2010), 3, str. 121-136;
5. Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60 (2010), 2, str. 527-554;
6. The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-1941, Beck Varela, Laura; Gutierrez Vega, Pablo, Spinosa Albert (ur.), Crossing Legal Cultures, Muenchen, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009., str. 365-380.

CROSBI