dr. sc. Ivana Horbec

Rođena u Zagrebu 1977. Diplomirala je 2000. na studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. u okviru poslijediplomskoga studija hrvatske povijesti ranoga novoga vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, gdje je 2009. obranila i doktorsku disertaciju s temom „Uprava i javne službe Banske Hrvatske u vrijeme vladavine Marije Terezije“. Zaposlena je na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstvena suradnica. U prosincu 2016. izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. Surađivala je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata. Od 2009. regionalni je voditelj dvaju povezanih međunarodnih projekata pod centralnim vodstvom Instituta za crkvenu povijest Sveučilišta u Beču, „Kirchliche Elite-Bildung für Zentraleuropa. Das Priesterkolleg St. Augustin („Frintaneum“) in Wien als Post-Graduate Einrichtung und Netzwerkstatt der Donaumonarchie 1816-1918“ i „Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1806-1918“. U razdoblju od rujna 2014. do veljače 2018. bila je voditeljicom uspostavnog istraživačkog projekta „Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj“ financiranog od
Hrvatske zaklade za znanost. Surađuje na edicijama „Hrvatski biografski leksikon“ Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ te „Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit“ Instituta za istraživanje austrijske povijesti Sveučilišta u Beču. Od 2017. sudjeluje u izvođenju nastave na Poslijediplomskom studiju predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koristila je istraživačke stipendije DAAD-a na Sveučilištu Georg August u Göttingenu, ÖAD-a (Ernst Mach) Sveučilišta u Beču te stipendiju Vlade Republike Mađarske na Institutu za povijest Mađarske akademije znanosti u Budimpešti. U inozemno iskustvo ubraja kontinuirana istraživanja u arhivima i knjižnicama Austrije i Mađarske. Članica je Društva za istraživanje povijesti 18. stoljeća u jugoistočnoj Europi, HNOPZ-a i Društva „Terra banalis“, gdje aktivno sudjeluje u Predsjedništvu. Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2015. godinu. U okviru projekta istraživat će utjecaj ideja prosvjetiteljstva, kameralizma i prosvijećenog apsolutizma na (proto)modernizaciju javne uprave, školstva i zdravstva u Hrvatskoj te na profesionalizaciju i specijalizaciju javnih službi.

Izabrana bibliografija vezana uz temu projekta:
1. „Prosvjetiteljstvo i rad za opće dobro: promjene u koncepciji javne službe u Banskoj
Hrvatskoj XVIII. stoljeća“, u: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću.
Interkulturni aspekti „prosvijećene“ modernizacije. Ur. D. Roksandić. Zagreb: FF
Press, 2014., 57.-72.
2. Zdravlje naroda – bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava
javnoga zdravstva u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2015.
3. „Javni službenik prosvijećenog apsolutizma: Nikola Škrlec Lomnički“, u: Ljudi 18.
stoljeća na hrvatskom prostoru. Ur. L. Čoralić et al. Zagreb: Hrvatski institut za
povijest, 2016., 291.-299.
4. „Kroatischer königlicher Rat (1767-1779). Eine Wende in der Entwicklung des
öffentlichen Dienstes in Kroatien“, u: Die habsburgische Variante des aufgeklärten
Absolutismus. Ur. A. Forgó i K. Kulcsár. Wien, 2017., 137.-159.
5. „Lessons in “Good Policy” for the King’s Servants: Political and Cameral Studies in
Croatia (1769-1776)“, Povijesni prilozi 54 (2018.), 239.-257.

CROSBI